Logo Pic
Tower Pic

Bible Reading Plan-B

Date (Linked) MORNING EVENING
Jan 1 Matt 1 Gen 1-3
Jan 2 Matt 2 Gen 4-6
Jan 3 Matt 3 Gen 7-9
Jan 4 Matt 4 Gen 10-12
Jan 5 Matt 5:1-26 Gen 13-15
Jan 6 Matt 5:27-48 Gen 16-17
Jan 7 Matt 6:1-18 Gen 18-19
Jan 8 Matt 6:19-34 Gen 20-22
Jan 9 Matt 7 Gen 23-24
Jan 10 Matt 8:1-17 Gen 25-26
Jan 11 Matt 8:18-34 Gen 27-27
Jan 12 Matt. 9:1-17 Gen: 29,30
Jan 13 Matt. 9:18-34 Gen. 31,32
Jan 14 Matt. 10:1-20 Gen 33,34,35
Jan 15 Matt. 10:21-23 Gen. 36,37,38
Jan 16 Matt. 11 Gen. 39,40
Jan 17 Matt. 12:1-23 Gen. 41,42
Jan 18 Matt. 12:24-50 Gen. 43,44,45
Jan 19 Matt. 13:1-30 Gen. 46, 47,48
Jan 20 Matt. 13:31-58 Gen.49,50
Jan 21 Matt. 14:1-21 Ex. 1,2,3
Jan 22 Matt. 14:22-36 Ex. 4,5,6
Jan 23 Matt. 15:1-20 Ex.7,8
Jan 24 Matt. 15:21-39 Ex.9,10,11
Jan 25 Matt 16 Ex. 12,13
Jan 26 Matt. 17 Ex. 14,15
Jan 27 Matt. 18:1-20 Ex. 16,17,18
Jan 28 Matt. 18:21-35 Ex. 19,20
Jan 29 Matt.19 Ex. 21,22
Jan 30 Matt. 20:1-16 Ex. 23,24
Jan 31 Matt. 20:17-34 Ex. 25,26
Feb 1 Matt. 21:1-22 Ex..27,28
Feb 2 Matt. 21:23-46 Ex. 29,30
Feb 3 Matt. 22:1-22 Ex. 31,32,33
Feb 4 Matt. 22:23-26 Ex. 34,35
Feb 5 Matt. 23:1-22 Ex. 36,37,38
Feb 6 Matt. 23:23-39 Ex. 39,40
Feb 7 Matt. 24:1-28 Lev. 1,2,3
Feb 8 Matt. 24:29-51 Lev. 4,5
Feb 9 Matt. 25:1-30 Lev. 6,7
Feb 10 Matt. 25:31-46 Lev. 8,9,10
Feb 11 Matt. 26: 1-25 Lev. 11,12
Feb 12 Matt. 26:26-50 Lev. 13
Feb 13 Matt. 26:51-75 Lev. 14
Feb 14 Matt. 27:1-26 Lev. 15,16
Feb 15 Matt. 27:27-50 Lev. 17,18
Feb 16 Matt. 27:51-66 Lev. 19,20
Feb 17 Matt. 28 Lev. 21,22
Feb 18 Mk. 1:1-22 Lev. 23,24
Feb 19 Mk. 1:23-45 Lev. 25
Feb 20 Mk. 2 Lev. 26,27
Feb 21 Mk. 3:1-19 Num. 1,2
Feb 22 Mk.3:20-35 Num. 3,4
Feb 23 Mk. 4:1-20 Num. 5,6
Feb 24 Mk. 4:21-41 Num. 7,8
Feb 25 Mk. 5:1-20 Num. 9,10,11
Feb 26 Mk. 5:21-43 Num. 12,13,14
Feb 27 Mk. 6:1-29 Num. 15,16
Feb 28 Mk. 6:30-56 Num. 17,18,19
Feb 29 Mk. 7:1-13 Num. 20,21,22
Mar 1 Mk. 7:14-37 Num. 23,24,25
Mar 2 Mk. 8:1-21 Num.26,27
Mar 3 Mk. 8:22-38 Num. 28,29,30
Mar 4 Mk. 9:1-29 Num. 31,32,33
Mar. 5 Mk. 9:30-50 Num. 34,35,36
Mar 6 Mk. 10:1-31 Dt. 1,2
Mar 7 Mk.10:32-52 Dt. 3,4
Mar 8 Mk.11:1-18 Dt. 5,6,7
Mar 9 Mk. 11:19-33 Dt. 8,9,10
Mar 10    Mk.12:1-27 Dt. 11,12,13
Mar 11 Mk. 12:28-44 Dt. 14,15,16
Mar 12 Mk. 13:1-20 Dt. 17,18,19
Mar 13 Mk. 13:21-37 Dt. 20,21,22
Mar 14 Mk. 14:1-26 Dt. 23,24,25
Mar 15 Mk. 14:27-53 Dt. 26,27
Mar. 16 Mk. 14:54-72 Dt. 28,29
Mar 17    Mk. 15:1-25 Dt. 30,31
Mar 18 Mk. 15:26-47 Dt. 32,33,34
Mar 19 Mk. 16 Josh. 1,2,3
Mar 20 Lu 1:1-20 Josh. 4,5,6
Mar 21    Lu, 1:21-38 Josh. 7,8,9
Mar 22 Lu.1:39--56 Josh. 10,11,12
Mar 23 Lu. 1:57-80 Josh.13,14,15
Mar 24 Lu. 2:1-24 Josh. 16,17,18
Mar 25 Lu. 2:25-52 Josh. 19,20,21
Mar 26 Lu. 3 Josh. 22,23,24
Mar 27 Lu. 4:1-30 Judg. 1,2,3
Mar 28 Lu. 4:31-44 Judg. 4,5,6
Mar 29 Lu. 5:1-16 Judg.7,8
Mar 30 Lu. 5:17-39 Judg.9,10
Mar 31 Lu. 6:1-26 Judg.11,12
Apr 1 Lu. 6:27-49 Judg.13,14,15
Apr 2 Lu. 7:1-30 Judg.16,17,18
Apr 3 Lu. 7:31-50 Judg.19,20,21
Apr 4 Lu. 8:1-25 Ruth 1,2,3,4
Apr 5 Lu. 8:26-56 1 Sa. 1,2,3
Apr 6 Lu. 9:1-17 1 Sa. 4,5,6
Apr 7 Lu. 9:18-36 1 Sa. 7,8,9
Apr 8 Lu.9:37-62 1 Sa. 10,11,12
Apr 9 Lu. 10:1-24 1 Sa. 13,14
Apr 10 Lu.10:25-42 1 Sa.15,16
Apr 11 Lu. 11:1-28 1 Sa.17,18
Apr 12 Lu.11:29-54 1 Sa.19,20,21
Apr 13 Lu.12:1-31 1 Sa.22,23,24
Apr 14 Lu.12:32-59 1 Sa.25,26
Apr 15 Lu.13:1-22 1 Sa.27,28,29
Apr 16 Lu.13:23-35 1 Sa.30,31
Apr 17 Lu.14:1-24 2 Sa. 1,2
Apr 18 Lu.14:25-35 2 Sa.3,4,5
Apr 19 Lu.15:1-10 2 Sa.6,7,8
Apr 20 Lu.15:11-32 2 Sa.9,10,11
Apr 21 Lu.16 2 Sa.12,13
Apr 22 Lu.17:1-19 2 Sa.14,15
Apr 23 Lu.17:20-37 2 Sa.16,17,18
Apr 24 Lu.18:1-23 2 Sa.19,20
Apr 25 Lu.18:24-43 2 Sa.21,22
Apr 26 Lu.19:1-27 2 Sa.23,24
Apr 27 Lu.19:28-48 1 Ki. 1,2
Apr 28 Lu.20:1-26 1 Ki.3,4,5
Apr 29 Lu.20:27-47 1 Ki.6,7
Apr 30 Lu.21:1-19 1 Ki.8,9
May 1 Lu.21:20-38 1 Ki.10,11
May 2 Lu. 22:1-20 1 Ki.12,13
May 3     Lu. 22:21-46 1 Ki.14,15
May 4 Lu.22:47-71 1 Ki.16,17,18
May 5     Lu.23:1-25 1 Ki.19,20
May 6 Lu.23:26-56 1 Ki.21,22
May 7 Lu.24:1-35 2 Ki. 1,2,3
May 8     Lu.24:36-53 2 Ki. 4,5,6
May 9 John 1:1-28 2 Ki. 7,8,9
May 10 John 1:29-51 2 Ki. 10,11,12
May 11 John 2 2 Ki. 13,14
May 12 John 3:1-18 2 Ki. 15,16
May 13 John 3:19-36 2 Ki. 17,18
May 14 John 4:1-30 2 Ki. 19,20,21
May 15 John 4:31-54 2 Ki. 22,23
May 16 John 5:1-24 2 Ki. 24,25
May 17 John 5:25-47 1 Chr. 1,2,3
May 18 John 6:1-21 1 Chr. 4,5,6
May 19 John 6:22-44 1 Chr. 7,8,9,
May 20 John 6:45-71 1 Chr. 10,11,12
May 21 John 7:1-27 1 Chr. 13,14,15
May 22 John 7:28-53 1 Chr. 16,17,18
May 23 John 8:1-27 1 Chr. 19,20,21
May 24 John 8:28-59 1 Chr. 22,23,24
May 25 John 9:1-23 1 Chr. 25,26,27
May 26 John 9:24-41 1 Chr. 28,29
May 27 John 10:1-23 2 Chr. 1,2,3
May 28 John 10:24-42 2 Chr 4,5,6
May 29 John 11:1-29 2 Chr 7,8,9
May 30 John 11:30-57 2 Chr 10,11,12
May 31 John 12:1-26 2 Chr 13,14
Jun 1 John 12:27-50 2 Chr 15,16
Jun 2 John 13:1-20 2 Chr 17,18
Jun 3 John 13:21-38 2 Chr 19,20
Jun 4 John 14 2 Chr 21,22
Jun 5 John 15 2 Chr 23,24
Jun 6 John 16 2 Chr 25,26,27
Jun 7 John 17 2 Chr 28,29
Jun 8 John 18:1-18 2 Chr 30,31
Jun 9 John 18:19-40 2 Chr 32,33
Jun 10 John 19:1-22 2 Chr 34,35,36
Jun 11 John 19:23-42 Ezra 1,2:
Jun 12 John 20 Ezra 3,4,5
Jun 13 John 21 Ezra 6,7,8
Jun 14 Acts 1 Ezra 9,10
Jun 15 Acts 2:1-21 Neh. 1,2,3
Jun 16 Acts 2:22-47 Neh. 4,5,6
Jun 17 Acts 3 Neh. 7,8,9
Jun 18 Acts 4:1-22 Neh. 10,11
Jun 19 Acts 4:23-37 Neh. 12,13
Jun 20 Acts 5:1-21 Esth. 1,2
Jun 21 Acts 5:22-42 Esth. 3,4,5
Jun 22 Acts 6 Esth. 6,7,8
Jun 23 Acts 7:1-21 Esth. 9,10
Jun 24 Acts 7:22-43 Job 1,2
Jun 25 Acts 7:44-60 Job 3,4
Jun 26 Acts 8:1-25 Job 5,6,7
Jun 27 Acts 8:26-40 Job 8,9,10
Jun 28 Acts 9:1-21 Job 11,12,13
Jun 29 Acts 9:22-43 Job 14,15,16
Jun 30 Acts 10:1-23 Job 17,18,19
July 1 Acts 10:24-48 Job 20,21
July 2 Acts 11 Job 22,23,24
July 3 Acts 12 Job 25,26,27
July 4 Acts 13:1-25 Job 28,29
July 5 Acts 13:26-52 Job 30,31
July 6 Acts 14 Job 32,33
July 7 Acts 15:1-21 Job 34,35
July 8 Acts 15:22-41 Job 36,37
July 9 Acts 16:1-21 Job 38,39,40
July 10 Acts 16:22-40 Job 41,42
July 11 Acts 17:1-15 Ps.1,2,3
July 12 Acts 17:16-34 Ps.4,5,6
July 13 Acts 18 Ps.7,8,9
July 14 Acts 19:1-20 Ps.10,11,12
July 15 Acts 19:21-41 Ps.13,14,15
July 16 Acts 20:1-16 Ps.16,17
July 17 Acts 20:17-38 Ps.18,19
July 18 Acts 21:1-17 Ps.20,21,22
July 19 Acts 21:18-40 Ps.23,24,25
July 20 Acts 22 Ps.26,27,28
July 21 Acts 23:1-15 Ps.29,30
July 22 Acts 23:16-35 Ps.31,32
July 23 Acts 24 Ps.33,34
July 24 Acts 25 Ps.35,36
July 25 Acts 26 Ps.37,38,39
July 26 Acts 27:1-26 Ps.40,41,42
July 27 Acts 27:27-44 Ps.43,44,45
July 28 Acts 28 Ps.46,47,48
July 29 Rom. 1 Ps.49,50
July 30 Rom. 2 Ps.51,52,53
July 31 Rom. 3 Ps.54,55,56
Aug. 1  Rom. 4 Ps.57,58,59
Aug. 2 Rom. 5 Ps.60,61,62
Aug. 3 Rom. 6 Ps.63,64,65
Aug. 4 Rom. 7 Ps.66,67
Aug. 5 Rom. 8:1-21 Ps.68,69
Aug. 6 Rom. 8:22-39 Ps.70,71
Aug. 7 Rom. 9:1-15 Ps.72,73
Aug. 8 Rom. 9:16-33 Ps.74,75,76
Aug. 9 Rom. 10 Ps.77,78
Aug. 10 Rom. 11:1-18 Ps.79,80
Aug. 11 Rom. 11:19-36 Ps.81,82,83
Aug. 12 Rom. 12 Ps.84,85,86
Aug. 13    Rom. 13 Ps.87,88
Aug. 14 Rom. 14 Ps.89,90
Aug. 15 Rom. 15:1-13 Ps.91,92,93
Aug. 16 Rom. 15:14-33 Ps.94,95,96
Aug. 17 Rom. 16 Ps.97,98,99
Aug. 18 1 Cor. 1 Ps.100,101,102
Aug. 19 1 Cor. 2 Ps.103,104
Aug. 20 1 Cor. 3 Ps.105,106
Aug. 21 1 Cor. 4 Ps.107,108,109
Aug. 22 1 Cor. 5 Ps.110,111,112
Aug. 23  1 Cor. 6 Ps.113,114,115
Aug. 24 1 Cor. 7:1-19 Ps.116,117,118
Aug. 25  1 Cor. 7:20-40 Ps.119:1-88
Aug. 26 1 Cor. 8 Ps.119:89-176
Aug. 27 1 Cor. 9 Ps.120,121,122
Aug. 28 1 Cor. 10:1-18 Ps.123,124,125
Aug. 29  1 Cor. 10:19-33 Ps.126,127,128
Aug 30 1 Cor. 11:1-16 Ps.129,130,131
Aug 31 1 Cor. 11:17-34 Ps.132,133,134
Sept 1 1 Cor. 12 Ps.135,136
Sept 2 1 Cor. 13 Ps.137,138,139
Sept 3 1 Cor. 14:1--20 Ps.140,141,142
Sept 4 1 Cor. 14:21-40 Ps.143,144,145
Sept 5 1 Cor. 15:1-28 Ps.146,147
Sept 6 1 Cor. 15:29-58 Ps.148,149,150
Sept 7 1 Cor. 16 Prov. 1,2
Sept 8 2 Cor. 1 Prov.3,4,5
Sept 9 2 Cor. 2 Prov.6,7
Sept 10 2 Cor. 3 Prov.8,9
Sept 11 2 Cor. 4 Prov.10,11,12
Sept 12 2 Cor. 5 Prov.13,14,15
Sept 13 2 Cor. 6 Prov.16,17,18
Sept 14 2 Cor. 7 Prov.19,20,21
Sept 15 2 Cor. 8 Prov.22,23,24
Sept 16 2 Cor. 9 Prov.25,26
Sept 17 2 Cor. 10 Prov.27,28,29
Sept 18 2 Cor. 11:1-15 Prov.30,31
Sept 19 2 Cor. 11:16-33 Ecc. 1,2,3
Sept 20 2 Cor. 12 Ecc. 4,5,6
Sept 21 2 Cor. 13 Ecc. 7,8,9
Sept 22 Gal. 1 Ecc. 10,11,12
Sept 23 Gal. 2 Song 1,2,3
Sept 24 Gal. 3 Song 4,5
Sept 25 Gal. 4 Song 6,7,8
Sept 26 Gal. 5 Is. 1,2
Sept 27 Gal. 6 Is. 3,4
Sept 28 Eph. 1 Is. 5,6
Sept 29 Eph. 2 Is. 7,8
Sept 30 Eph. 3 Is. 9,10
Oct 1 Eph. 4 Is. 11,12,13
Oct 2 Eph. 5:1-16 Is. 14,15,16
Oct 3 Eph. 5:17-33 Is. 17,18,19
Oct 4 Eph. 6 Is. 20,21,22
Oct 5 Phil. 1 Is. 23,24,25
Oct 6 Phil. 2 Is. 26,27
Oct 7 Phil. 3 Is. 28,29
Oct 8 Phil. 4 Is. 30,31
Oct 9 Col. 1 Is. 32,33
Oct 10 Col. 2 Is. 34,35,36
Oct 11 Col. 3 Is. 37,38
Oct 12 Col. 4 Is. 39,40
Oct 13 1 Th. 1 Is. 41,42
Oct 14 1 Th. 2 Is. 43,44
Oct 15 1 Th. 3 Is. 45,46
Oct 16 1 Th. 4 Is. 47,48,49
Oct 17 1 Th. 5 Is. 50,51,52
Oct 18 2 Th. 1 Is. 53,54,55
Oct 19 2 Th. 2 Is. 56,57,58
Oct 20 2 Th. 3 Is. 59,60,61
Oct 21 1 Tim. 1 Is. 62,63,64
Oct 22 1 Tim. 2 Is. 65,66
Oct 23 1 Tim. 3 Jer. 1,2
Oct 24 1 Tim. 4 Jer. 3,4,5
Oct 25 1 Tim. 5 Jer. 6,7,8
Oct 26 1 Tim. 6 Jer. 9,10,11
Oct 27 2 Tim. 1 Jer. 12,13,14
Oct 28 2 Tim. 2 Jer. 15,16,17
Oct 29 2 Tim. 3 Jer. 18,19
Oct 30 2 Tim. 4 Jer. 20,21
Oct 31 Titus 1 Jer. 22,23
Nov 1 Titus 2 Jer. 24,25,26
Nov 2 Titus 3 Jer. 27,28,29
Nov 3 Philem Jer. 30,31
Nov 4 Heb.1 Jer. 32,33
Nov 5 Heb.2 Jer. 34,35,36
Nov 6 Heb.3 Jer. 37,38,39
Nov 7 Heb.4 Jer. 40,41,42
Nov 8 Heb.5 Jer. 43,44,45
Nov 9 Heb.6 Jer. 46,47
Nov 10 Heb.7 Jer. 48,49
Nov 11 Heb.8 Jer.50
Nov 12 Heb.9 Jer. 51,52
Nov 13 Heb.10:1-18 Lam.1,2
Nov 14 Heb.10:19-39 Lam.3,4,5
Nov 15 Heb.11:1-19 Ez. 1,2
Nov 16 Heb.11:20-40 Ez. 3,4
Nov 17 Heb.12 Ez. 5,6,7
Nov 18 Heb.13 Ez. 8,9,10
Nov 19 James 1 Ez. 11,12,13
Nov 20 James 2 Ez. 14,15
Nov 21 James 3 Ez. 16,17
Nov 22 James 4 Ez. 18,19
Nov 23 James 5 Ez. 20,21
Nov 24 1 Pet. 1 Ez. 22,23
Nov 25 1 Pet. 2 Ez. 24,25,26
Nov 26 1 Pet. 3 Ez. 27,28,29
Nov 27 1 Pet. 4 Ez. 30,31,32
Nov 28 1 Pet. 5 Ez. 33,34
Nov 29 2 Pet. 1 Ez. 35,36
Nov 30 2 Pet. 2 Ez. 37,38,39
Dec 1 2 Pet. 3 Ez. 40,41
Dec 2 1 John 1 Ez. 42,43,44
Dec 3 1 John 2 Ez. 45,46
Dec 4 1 John 3 Ez. 47,48
Dec 5 1 John 4 Dan 1,2
Dec 6 1 John 5 Dan 3,4
Dec 7 2 John Dan.5,6,7
Dec 8 3 John Dan. 8,9,10
Dec 9 Jude Dan. 11,12
Dec 10 Rev. 1 Hos. 1,2,3,4
Dec 11 Rev. 2 Hos. 5,6,7,8
Dec 12 Rev. 3 Hos..9,10,11
Dec 13 Rev. 4 Hos..12,13,14
Dec 14 Rev. 5 Joel
Dec 15 Rev. 6 Amos 1,2,3
Dec 16 Rev. 7 Amos 4,5,6
Dec 17 Rev. 8 Amos 7,8,9
Dec 18 Rev. 9 Obad.
Dec 19 Rev. 10 Jonah
Dec 20 Rev. 11 Mic.1,2,3
Dec 21 Rev. 12 Mic. 4,5
Dec 22 Rev. 13 Mic 6,7
Dec 23 Rev. 14 Nahum
Dec 24 Rev. 15 Hab.
Dec 25 Rev. 16 Zeph.
Dec 26 Rev. 17 Hag.
Dec 27 Rev. 18 Zech 1,2,3,4
Dec 28 Rev. 19 Zech.5,6,7,8
Dec 29 Rev. 20 Zech.9,10,11,12
Dec 30 Rev. 21 Zech 13,14
Dec 31 Rev. 22 Mal.

Image
Content provided by James R. Green & serviced by jgpro.net
Copyright 1999-2017 - All Rights Reserved